Izziņas literatūra skolēniem

Grāmatas izmantojamas pāru vai grupu darbam bioloģijas stundās dažādu bioloģijas tēmu apguvei, tāpēc tām jāglabājas bioloģijas kabinetā.

„Bioloģija. Shēmas un tabulas” (20 grāmatas)

Izdevumā iekļautas dažādas shēmas, tabulas un zīmējumi, kā arī ģenētikas uzdevumu pieraksta skaidrojumi. Aplūkota augu uzbūve un funkcijas, dzīvnieku uzbūve, baktērijas un sēnes, to evolūcija, ģenētika, molekulārās bioloģijas un ekoloģijas jautājumi. Mācību līdzeklis ir paredzēts vidusskolēniem, lai viņi labāk izprastu bioloģijas jautājumus. Tas noderēs, lai atkārtotu apgūtās zināšanas, gatavojoties eksāmenam. To var izmantot arī pamatskolā, apgūstot atbilstošos tematus.

Ārstniecības augi

Ieteikumi ārstniecības augu vākšanā un lietošanā. Grāmata ievietoti ārstniecības augu apraksti ar krāsainiem attēliem. Grāmatu var izmantot bioloģijas stundās 10. klasei tematā „Organismu daudzveidība”, „Organisms un vide” un „Cilvēka un vides mijiedarbība”, kā arī 12. klases tematā „Organisma vielmaiņa”.

„Rokasgrāmata Sēnes. Noteicējs” (6 grāmatas)

Rokasgrāmata iepazīstina ar vairāk nekā 500 sēņu sugām, kuras sastopamas visā pasaulē. Precīzi sēņu apraksti, 2300 fotogrāfijas un zīmējumi atvieglo sēņu noteikšanu. Īss un skaidrs katras sēnes raksturojums ļauj ātri iegūt nepieciešamo informāciju. Grāmatu var izmantot bioloģijas stundās, apgūstot tematu par sēņu daudzveidību, to izplatību un nozīmi ekosistēmā, indīgajām un ēdamajām sēnēm, vides faktoru ietekmi uz tām.

„Putni Latvijā. Noteicējs” (6 grāmatas)

Grāmatā apkopoti 319 patlaban Latvijā sastopamo putnu apraksti un krāsaini fotoattēli. Aptvertas visas savvaļas putnu sugas, kas kaut vienu reizi sastaptas Latvijas teritorijā. Grāmata paredzēta kā palīgs putnu novērošanai dabā, tā ikvienam interesentam atvieglos putnu pazīšanu dabā. To bioloģijas mācību procesā var izmantot, mācoties par putnu daudzveidību, izplatību, to nozīmi ekosistēmā, cilvēka ietekmi uz tiem gan mācību stundās, gan veicot pētnieciskos un projekta darbus. Grāmatā var iegūt informāciju arī par aizsargājamām putnu sugām, to saglabāšanai nepieciešamajiem faktoriem.