Izziņas literatūra skolēniem

Grāmata „Tabulas un formulas fizikā 8. - 12. klasei”, autori U. Dzērve ( Lielvārds, 20 gab.)

Uzziņu krājumā ir apkopotas pamatskolas un vidusskolas fizikas kursā nepieciešamo fizikālo lielumu tabulas, pārskats par fizikālo lielumu vienībām, to apzīmējumiem, un atbilstoši skolas fizikas kursam sakārtoti fizikālie jēdzieni, aksiomas, likumi, formulas un attiecīgās grafiskās ilustrācijas. Uzziņu krājumā apkopotā fizikālā un tehniskā informācija palīdzēs skolēniem fizikas stundās sekmīgi apgūt fizikas mācību priekšmeta standartā noteiktās prasmes, kā arī palīdzēs sistematizēt, atkārtot un nostiprināt mācību vielu.

Grāmata ”Eksperimentu uzdevumi fizikā vidusskolai”, autors P. Puķītis (Zvaigzne ABC, 20 gab.)

Grāmatā apkopoti 250 eksperimentāli uzdevumi 4 variantos. Tie ietver gan pētniecībā tik svarīgo eksperimenta plānošanu, gan datu apstrādi mehānikā, molekulārfizikā, elektrodinamikā, optikā, atomfizikā un kodolfizikā. Ir arī grafiskie eksperimentu uzdevumi. Neliela nodaļa veltīta mērījumu precizitātei. Vingrinājumiem doti paraugi un atbildes. Eksperimenti ir vienlaicīgi ļoti skaisti un vienkārši, piemēroti skolai. Grāmata lieliski noderēs arī mācību materiāla atkārtošanai un nostiprināšanai 12. klasē, gatavojoties fizikas eksāmenam.