Mācību filmas

Mācību filmas. Dabaszinātnes un matemātika. Fizika. 10.-12. klase [digitālie videodiski]. Rīga : ISEC, 2007.

Projekta ietvaros izstrādātās mācību filmas sakārtotas 4 digitālajos videodiskos. (DVD).

Mācību filmas paredzētas skolēnam kā daudzpusīgs vizuālais materiāls veiksmīgai mācību satura apgūšanai. Videodiskos iekļauto filmu sižetus var izmantot ķīmijas, bioloģijas, fizikas un dabaszinību stundās. To saturs pielāgots dabaszinātņu priekšmetu mācību standartiem un programmām. Filmas piemērotas gan izmantošanai pilnā apjomā, gan atsevišķu fragmentu veidā. Fizikas stundās mācību filmas būs īpaši noderīgas tematos, kas saistīti ar fizikāliem procesiem dažādās tehnoloģijās.

Materiāla demonstrēšanai nepieciešams dators ar DVD lasīšanas iekārtu vai DVD atskaņotājs un DVD filmu skatīšanai piemērota lietotne, piem., Windows Media Player.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (1)

Atkritumu pārstrāde SIA Getliņi EKO
Filmas sižets attēlo elektroenerģijas un siltuma ražošanu no sadzīves atkritumiem SIA Getliņi EKO. Tā sniedz informāciju par to, kā tiek izveidota enerģijas šūna, kādas ir gāzes savākšanas, kontroles un sadedzināšanas iekārtas
Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Elektromagnētisms”.

Gāzu izmantošana AGA SIA 
Filmas sižets iepazīstina ar dažādu gāzu un to maisījumu iegūšanu, uzglabāšanu un izmantošanu sadzīvē, rūpniecībā, lauksaimniecībā un medicīnā. Tā sniedz skolēnam informāciju par drošības noteikumiem, kas jāievēro strādājot ar gāzēm.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Gāzu likumi” . Filmā sniegta informācija, kā gāzes izmanto Latvijā dažādās tautsaimniecības nozarēs.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (2)

Trīsdimnesiju printeris
Mācību filmā tiek stāstīts un rādīts par mūsdienu iespējām, kā dažādus uz datora izveidotus objektu – ēku, mēbeļu, pilsētciematu utt. – dizainus un projektus ar īpašu trīsdimensiju drukas palīdzību var izdrukāt un izveidot par reālu taustāmu objekta maketu.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas un priekšstatu par dažādu jaunu tehnoloģiju iespējām tematā „Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos”.

Elektronikas ražošana
Mācību filma, stāstīts un rādīts, kā notiek elektronisko plašu ražošanas process – detaļu montēšana, lodēšana un pārbaude.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas un priekšstatu par dažādu jaunu tehnoloģiju iespējām tematos „Elektriskā strāva” un „Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos”

 

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (3)

Aerodinamika
Filmas sižetā eksperimentāli demonstrē šķidrumu un gāzu plūsmas īpatnības, spārna cēlējspēku, bumbiņu un cilvēku lidojumu vertikālā gaisa plūsmā.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematos „Kermeņu kustība” un „Mijiedarbība un spēks”.

ķidruma augstums kapilārā atkarībā no kapilāra diametra
Filmas sižetā attēlots demonstrējums par šķidrumu pacelšanos dažāda diametra kapilāros. Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Vielu fizikālās īpašības”.

Šķidruma uzsūkšanās auga stumbrā
Filmas sižetā attēlots demonstrējums par šķidruma uzsūkšanos auga stumbrā.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas „Vielu fizikālās īpašības” un veidos starppriekšmetu saikni ar bioloģiju.

Šķidruma uzsūkšanās papīra salvetē
Filmas sižetā attēlots demonstrējums par šķidruma uzsūkšanos papīra salvetē.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Vielu fizikālās īpašības”.

Skolas teleskops
Filmā pastāstīts un parādīts, kā salikt teleskopu, kā ar to darboties, kādus debess ķermeņus ar to var un ko nevar novērot.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Apgaismojums un attēli”.

Demonstrējumi ar osciloskopu
Filmas parādīti demonstrējumi par kondensatora izlādi un rimstošām svārstībām ar moderno osciloskopu. Filmas sižetā ir parādīta arī īsa instrukcija, kā osciloskopu sagatavot darbam.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematos „Elektriskā strāva” un „Elektromagnētiskās svārstības”.

Skenējošās zondes mikroskopija
Filmā izklāstīti skenējošās zondes mikroskopijas fizikālie principi, demonstrēts skenējošais tuneļstrāvas mikroskops un magnētisko spēku mikroskopa modelis. Filmas sižetā ir parādīts arī magnētisko spēku mikroskopa modeļa izveidošanas princips.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos”.

Elektrodrošība
Filmas sižetā attēlotas dažādas sadzīves situācijas – virtuvē, dārzā, pagalmā u.c., kurās elektroierīces tiek lietotas, izraisot augstu riska pakāpi cilvēka dzīvībai.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Elektriskā strāva”.

DVD Dabaszinātnes un matemātika 10.- 12.klase. Mācību filmas (4)

Lāzers mēra mikropasauli
Mācību filma „Vājo magnētisko lauku mērīšana”, stāstīts par lāzera izmantošanu zinātniskos pētījumos, IT, medicīnas iekārtās, mākslas priekšmetu restaurācijā u.c., kā arī par Latvijas Univeristātes Lāzeru centra galvenajiem darbības virzieniem.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematos „Atoms un atoma kodols” un „Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos”.

Irbenes teleskops
Mācību filma „Kosmosa pētījumi” ir par radioteleskopu iespējām kosmosa pētīšanā. Irbenes radioteleskops ir Eiropas nozīmes astronomu instruments dažādiem pētījumiem, piemēram, kosmosa pētniecībā, dažādu kosmosa tehnoloģiju ieviešanu praksē, kosmosa atkritumu pētīšanu utt.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Pasaules uzbūve”.

Kvantu datori
Mācību filma ir par to, kā Latvijas kvantu fizikas zinātnieki strādā pie datora, kurš skaitļos ar atomu palīdzību. Tas būs ievērojami ātrāks. Latvijas zinātnieku atklātie kvantu skaitļošanas algoritmi nominēti starp nozīmīgākajiem 2005.gada Latvijas zinātnes sasniegumiem, jo vairāki no viņiem ir augstu novērtēti arī pasaulē.

Filma palīdzēs skolēniem apgūt zināšanas tematā „Pasaules uzbūve”.

TV raidījumu fragmenti

Projekta ietvaros izstrādātajā DVD 10., 11. un 12. klasei iekļauts skolotājiem adresēti TV raidījumu fragmenti. Filmu fragmenti sakārtoti attiecīgi klašu tematiem. 5 - 30 minūšu sižetos.

Materiāls veidots tā, lai skolotājs, izmantojot dažāda veida informāciju, pēc iespējas vispusīgāk palīdzētu skolēnam apgūtu fizikas likumsakarības, to pielietojumu praktiskajā dzīvē un saikni ar mūsdienu tehnoloģijām. Diski iedalīti atbilstoši 10., 11., un 12. klases fizikas tematu saturam. Izmantoti fragmenti no TV raidījumiem „Zebra”, „Futūršoks”, „Nākotnes parks”. Sižetos attēloti ar fiziku saistītie procesi, likumsakarības, jaunākās tehnoloģijas un to izmantošana, dažādi ar drošību saistīti jautājumi.

10. klases tematā – Mijiedarbība un spēks „Drošais ceļš”; Gravitācija un kustība gravitācijas laukā „Gravitācija”; Mehāniskās svārstības un viļņi „Skaņas mehāniskais piesārņojums”

11. klases tematā - Siltums un darbs „Haoss un entropija”’, „Kurināmā elements”; Elektromagnētisms „Magnētiskais lauks”, „Elektroenerģijas iegūšanas projekti”

12. klases tematā – Elektromagnētiskās svārstības un viļņi „Elektromagnētisko viļņu spektrs”, „Radiosakaru frekvenču plānošana”, „Mobilie sakari”, „Moderna policijas auto aprīkojums”, „Televīzijas antenas”, „Televīzija”; Apgaismojums un attēli „Mirāža”, „Redze”, „Optiskie kabeļi”; Gaismas viļņi „Gaisma”; Fizika mūsdienu tehnoloģiskajos procesos „Nanotehnoloģijas”, „Gaismas diagnostika”, „Ciklotrons Latvijā”, „Drošības sistēmas automobiļos”, „Velotehnoloģijas”, „LCD – to attīstība un nākotne”; Pasaules uzbūve „Teleskops Irbenē”, „Meteorīti”, „Kvarki”, „Visums un laiks”.

Filmu demonstrēšanai nepieciešams dators ar DVD lasīšanas iekārtu vai DVD atskaņotājs un DVD filmu skatīšanai piemērota lietotne, piemēram, Windows Media Player.