Izdales materiāli skolēniem

Fizikā 10. – 12. klasē paredzēts laminēta kartona un plastikāta divpusējs izdales materiāls, kas ir piemērots biežai lietošanai. Katrs materiāls ir 20 eksemplāros. Tie paredzēti skolēnu individuālam un grupu darbam, stundu piemēriem, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai un laboratorijas darbiem.

Plastikāts „Fizikas formulas” paredzēts izmantošanai fizikā 10., 11. un 12. klasē. Tā viena puse satur svarīgākās formulas mehānikā, molekulārajā fizikā, termodinamikā, elektromagnētismā, optikā un atomfizikā. Plastikāts paredzēts skolēnu individuālam un grupu darbam, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai, demonstrējumiem, laboratorijas darbiem un pārbaudes darbiem. Plastikāta otrā pusē ir fizikālās un astronomiskās konstantes, decimālo daudzkārtņu priedēkļi un elektromagnētisko viļņu skala.

Plastikāts „Apzīmējumi elektriskajās shēmās” paredzēts izmantošanai fizikas 11. un 12. klases kursā. Plastikāts paredzēts skolēnu individuālam un grupu darbam, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai, demonstrējumiem, laboratorijas darbiem un pārbaudes darbiem. Plastikā vienā pusē doti biežāk lietotie elektrisko ķēdes elementu - savienojumu, avotu, pasīvo elementu, mērinstrumentu, elektronisko ierīču – apzīmējumi un paskaidrojumi. Plastikāta otrā pusē ir uzskaitīti galvenie noteikumi laboratorijas darbu veikšanai, norādījumi un informācija par elektrodrošību.

Plastikāts „Gaismas viļņu īpašības” paredzēts izmantošanai fizikā 12. klasē. Tas paredzēts skolēnu individuālam un grupu darbam, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai, demonstrējumiem, laboratorijas darbiem un pārbaudes darbiem. Materiālā parādīti dažādu vielu starojuma un absorbcijas spektri, kā arī shematiski izskaidrotas gaismas viļņu īpašības: dispersija, difrakcija, interference un polarizācija.

Lamināts „Dabaszinātņu vēsturiskā attīstība – fizika” ir paredzēts fizikā 10., 11. un 12. klasē kā izdales materiāls, lai iepazītos ar nozīmīgākajiem fizikas atklājumiem un pētījumiem hronoloģiskā secībā. Tas paredzēts skolēnu individuālam un grupu darbam un ir piemērots biežai lietošanai. Svarīgākie vēsturiskie atklājumi fizikā ir apkopoti ilustratīvā tabulas veidā. Izdales materiāls skolēniem sniedz īsu pārskatu par zinātnieku pētījumiem un viņu ieguldījumu fizikas un tehnikas attīstībā. Vizuālajā materiālā ir sniegta informācija arī par bioloģijas, ķīmijas un matemātikas paralēlajiem vēsturiskajiem atklājumiem, lai nodrošinātu starppriekšmetu saikni.