Papildliteratūra skolēniem

Grāmata „Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca” (SIA Apgāds „Norden AB”, 6 gab.)

Vārdnīcā apkopoti termini, jēdzieni, procesi, kurus izmanto bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas un citu zinātņu un tehnoloģijas nozarēs. Iekļauti arī jēdzieni, ko lieto būvniecībā, arhitektūrā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citās nozarēs. Vārdnīcas sākumā ievietots lietoto apzīmējumu un saīsinājumu saraksts. Termini sakārtoti alfabētiskā secībā, sniegtas norādes uz saistītiem terminiem. Papildus vārdnīcā atrodamas fizikas fundamentālās konstantes, grieķu alfabēts, mērvienību decimālo daudzkārtņu priedēkļu apzīmējumi, ķīmisko elementu periodiskā sistēma.

Grāmata „Fizikas un tehnikas vēstures stāsti”, autors V. Rēvalds („LU Akadēmiskais apgāds”, 6 gab.)

Grāmatas mērķis ir sniegt ieskatu fizikas un tehnikas attīstības vēstures svarīgākajos posmos un raksturot tajos gūtos sasniegumus. Grāmatā ietvertais materiāls ir iedalīts 10 nodaļās atbilstoši vēsturiskajiem laika periodiem - no senajiem laikiem līdz Otrā pasaules kara beigām. Grāmatā sniegtas biogrāfiskas ziņas par zinātniekiem, kuru ieguldījums fizikas un tehnikas attīstībā ir sevišķi nozīmīgs. Plaši aprakstīti un analizēti dažādos laika periodos veiktie pētījumi, eksperimenti, izvirzītās hipotēzes un teorijas. Grāmatā atrodami zinātnieku portreti, eksperimentos izmantoto ierīču fotogrāfijas un shēmas un attēli. Grāmatu var izmantot skolotājs kā papildmateriālu mācību stundām , gan studenti un vidusskolas skolēni gatavojot referātus vai prezentācijas.

Grāmata „Fizika vidusskolai”, autori V. Branka, V. Gaumigs, P. Puķītis (Zvaigzne ABC, 6 gab.)

Grāmata paredzēta visu veidu vispārizglītojošo vidējās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem. Grāmatas mērķis ir palīdzēt skolēniem atkārtot un nostiprināt zināšanas gatavojoties ieskaitēm un eksāmenam fizikā. Fizikas kursa konspektīvs izklāsts sadalīts 19 nodaļās. Grāmatā ietverts papildus nodaļa par vektoru algebras elementiem un dažāda veida pārskata tabulas (svarīgākās konstantes, likumi, fizikālo procesu grafiskie attēlojumi). 15 trīsdaļīgi tematiski pašpārbaudes testi, kuriem sniegtas arī atbildes, ļauj skolēnam pārbaudīt savas zināšanas un iejusties fizikas centralizētā eksāmena kārtotāja situācijā.

Grāmata „Vēl īsāk par laika vēsturi”, autors S. Hokings, L. Mlodinovs (Jāņa Rozes apgāds, 1 gab.)

Grāmatas pamatdaļu veido dažādu fizikas teoriju ļoti populārs izklāsts, sākot no Empedokla. Galvenā uzmanība veltīta mūsdienu centieniem aprakstīt Visumu, ietverot šajā jēdzienā arī mikropasauli. Autori vēlējušies katram saprotamā veidā stāstīt par relativitāti, izliektu telpu, Visuma izplešanos un evolūciju, lielo sprādzienu, melnajiem caurumiem, kvantu gravitāciju, tārpejām un ceļošanu laikā. Grāmatā īss ieskats Einšteina, Galileja un Ņūtona darbībā, pievienota arī lietoto terminu vārdnīca. Grāmata noderēs kā papildus lasāmviela zinātkārākajiem skolēniem, arī skolotājiem līdzēs veidot interesantāku un mūsdienīgāku stāstījumu.