LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei īstenoti pirmie trīs mēneši.

Projekta mērķis:

Ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas dos iespēju salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti.

Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Perioda atskats (01.09.-30.11.2020.)

Uzsākti vairāki paralēli darbi, lai sasniegtu pirmās aktivitātes (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) ietvaros definētos rezultātus:

  1. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu;
  2. Veikta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēnu snieguma datu izmantošanu atšķirīgas atgriezeniskās saites iegūšanai dažādos skolas, kā organizācijas līmeņos (skolas vadība, skolotāji, skolēni);
  3. Veikta pieejamo skolēnu snieguma par 2018./2019.m.g. un 2019./2020.m.g. valsts pārbaudes darbos matemātikā un latviešu valodā datu analīze (Liepājas skolu 3., 6. un 9.klasēs), lai izstrādātu potenciālo datu analīzes algoritmu un noteiktu iespējamos datu analīzes šķērzgriezumus;
  4. Apkopoti raksturīgie rēķināšanas prasmes novērtēšanai izmantotie uzdevumu piemēri 3., 6. un 9. klašu grupās, analizējot pieejamos valstu pārbaudes darbus.
  5. Uzsākts darbs pie atgriezeniskās saites par skolēna rēķināšanas prasmi sniegšanas teorētiskā modeļa, identificējot nozīmīgākās prasmju dimensijas, kritērijus, snieguma līmeņus.
  6. Saistībā ar projekta 1.aktivitātes pirmo divu mēnešu rezultātiem iesniegts pieteikums (anotācija) starptautiskajai konferencei “15th annual International Technology, Education and Development Conference”Valensijā, Spānijā.

Projekta zinātniskā vadītāja: vadošā pētniece, Dr, paed. Dace Namsone (dace.namsone@lu.lv)

Plašāk par projektu un tā pirmajiem trīs menešiem: https://www.siic.lu.lv/projekti/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/3-menesu-atskats-0109-30112020/

Dalīties