LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei turpinās darbs:

Projekta mērķis:

Ieviest uz pierādījumiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības nozarē. Tas dos iespēju salīdzināt dažādas mācību un mācīšanās prakses, ļaujot skolotājiem un skolu vadītajiem pieņemt uz pierādījumiem balstītus lēmumus, lai uzlabotu izglītības kvalitāti.

Skolas sasniegumu salīdzinājums, ieviešot ari skolēnu individuālās izaugsmes dinamiku, ļaus pašvaldībām ka skolu dibinātājam un finansētājam pieņemt uz datiem balstītus lēmumus par budžeta veidošanu, skolotāju stimulēšanu un skolu tīkla optimizāciju.

Perioda atskats (01.12.2020 - 28.02.2021.)

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar SIA “Izglītības sistēmas” turpina projekta īstenošanu, lai sasniegtu definētās pirmās darbības (Rūpnieciskais pētījums – zinātniskās literatūras un lokālās situācijas analīze, prototipa konceptuāla modelēšana) un otrās darbības (Rūpnieciskais pētījums – uz IT balstītas atbalsta sistēmas prototipa dokumentācijas izstrāde) definētos rezultātus:

Pirmās darbības ietvaros paveiktais:

  1. Sagatavoti 11 valsts pārbaudes darbu datu analīzes pārskatu piemēri izglītības iestāžu vadībām un viens pārskats pašvaldības vadībai.
  2. Veiktas 11 diskusijas (14.12.-18.12.2020.) ar Liepājas izglītības iestāžu vadību pārstāvjiem un diskusija ar Liepājas pašvaldības vadību.
  3. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu, kā arī uzsākta literatūrā aprakstīto pieeju apkopošana par skolas vadībai nozīmīgas atgriezeniskās saites saturu.
  4. Uzsākta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai.
  5. Sagatavots un iesniegts publicēšanai viens zinātniskais raksts, kura ietvaros apkopotas atziņas par validēto valsts pārbaudes datu analīzes modeli un dažādiem iespējamajiem datu analīzes šķērsgriezumiem.
  6. Izstrādāta pirmā versija rēķinpratības konceptuālajam modelim, kuru turpmāk plānots izmantot atbilstošu diagnosticējošo darbu sagatavošanā, kā arī IT atbalsta sistēmā datu struktūru, tabulu un to savstarpējo savienojumu izstrādē.
  7. Izstrādātas pirmās versijas tekstpratības (testa un atvērto atbilžu) un rēķinpratības diagnosticējošajiem darbiem 7.klasē, ietverot dažāda tipa uzdevumus (testa, atvērto atbilžu, ģeometriskā zīmējuma u.c.).

Otrās darbībās ietvaros paveiktais:

Izveidota pirmā versija IT sistēmas prasību aprakstam: 

  1. izveidots darbplūsmu un moduļu saraksts
  2. datu modeļa (tabulas, to saistības) sākotnējā versija
  3. aprakstīta pirmā versija darbplūsmai par testa jautājumu vadību

Ir izvēlēts potenciālais lietotāju saskarnes risinājums interaktīvajiem rēķinpratības uzdevumiem.

Papildus informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, dace.namsone@lu.lv

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, laine.bluma@lu.lv

 

Plašāk par projektu un tā īstenošanas pilno gaitu: ATVĒRT ADRESI

Dalīties