Didaktiskās spēles

Projekta ietvaros ir izstrādātas didaktiskās spēles „Elektrolīti un neelektrolīti”, „Bināro savienojumu formulu sastādīšana”, „Vielu klasifikācija”, kuras skolēni var lietot mācību stundu laikā gan individuālā, gan pāru, gan grupu darbā. Spēles palīdz skolēniem nostiprināt zināšanas un padziļināt izpratni par atbilstošo tematu  Skolotājam tās dod iespēju vērtēt skolēnu izpratni par atbilstošo tematu. Spēles var lietot jaunās vielas apguvei, atgriezeniskās saites ieguvei mācību stundas beigās vai nākošās stundas sākumā un atkārtojumam, kā arī gatavojoties temata nobeiguma pārbaudes darbam. Katra spēle ir 6 eksemplāros.

Didaktisko spēli „Elektrolīti un neelektrolīti” var izmantot 10. klasē, apgūstot tematus „Elektrolīti un neelektrolīti„ un „Elektrolītiskā disociācija”.

Didaktisko spēli „Bināro savienojumu formulu sastādīšana” var izmantot 10. klasē, apgūstot tematu „Ķīmisko elementu periodiskā tabula”, un 11. klasē, apgūstot tematu „Nemetāli”, mācoties par nemetālisko elementu iespējamām oksidēšanas pakāpēm un nemetālu oksidējošām–reducējošām īpašībām.

Didaktisko spēli „Vielu klasifikācija” var izmantot 10. klases tematā „Ķīmisko elementu periodiskā tabula”, 11. klases tematā „Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā” un tematā „Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra”, 12. klases tematā „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi un karbonilatvasinājumi” un tematā „Karbonskābes un to atvasinājumi”, mācoties attiecīgo savienojumu klasifikāciju.