Izdales materiāli skolēniem

Atomu modeļu komplekti

Ķīmijā un dabaszinību apgūšanai paredzēts atomu modeļu komplekts 16 eksemplāros. To var izmantot grupu un individuālā darbā skolēnu telpiskās uztveres pilnveidošanai, veidojot izpratni par vielu uzbūvi.

Atomu modeļu komplektus veido plašāk izplatīto ķīmisko elementu atomu modeļi krāsainu lodīšu un saišu modeļi elastīgu stienīšu veidā. Tos var izmantot neorganisko un organisko savienojumu modelēšanai, kuros starp atomiem ir kovalentās saites. Modelēšanu un modeļus var sekmīgi izmantot savienojumu uzbūves, tai skaitā izomērijas parādības ilustrēšanai. Tie noderēs skolotājiem demonstrējumos, kā arī skolēniem laboratorijas darbos.

Lamināti

Ķīmijā 10. – 12. klasē paredzēts laminēta kartona izdales materiāli, kas ir piemēroti biežai lietošanai. Katrs materiāls ir 20 eksemplāros. Tie paredzēti skolēnu individuālam un grupu darbam, stundu piemēriem, dažāda līmeņa uzdevumu risināšanai.

Ķīmisko elementu periodiskā tabula

Tabulā norādīti ķīmisko elementu svarīgākie raksturlielumi, metāliskie un nemetāliskie elementi, kā arī iespējams gūt informāciju par ķīmisko elementu elektronu apvalku uzbūvi. „Metālu aktivitātes rindā” gūstam informāciju par aktīvajiem, vidēji aktīvajiem un neaktīvajiem metāliem. „Neorganisko sāļu, skābju, bāzu molmasas un šķīdību ūdenī” varam novērtēt šķīdību ūdenī vielām, ko veido norādītie anjoni un katjoni. „Metālu elektroķīmisko spriegumu rinda” noderēs metālu un to jonu aktivitātes novērtēšanai ķīmiskajās reakcijās. Ķīmijas stundās skolēniem tas noder kā ļoti nozīmīgs uzziņu pamatmateriāls.

Vielu nosaukumi

Materiāls paredzēts skolēniem vielu tehnisko, vēsturisko un sadzīves nosaukumu apgūšanai. Atsevišķi sagrupēti neorganisko un organisko vielu nosaukumi. Atsevišķā grupā kārtoti vielu maisījumu un šķīdumu nosaukumi. Materiālā ir dota vielas ķīmiskā formula, ķīmiskais nosaukums un tās triviālais nosaukums. To paredzēts izmantot kā izdales lapu skolēniem, kas apgūst dažādus tematus, piemēram, metālu vispārīgo raksturojumu, nemetālisko elementu savienojumus, karbonskābes un to atvasinājumus.

Dabaszinātņu vēsturiskā attīstība

Tas ir skolēniem domāts vizuālais materiāls ķīmijas vēsturiskās attīstības ilustrēšanai. Svarīgākie atklājumi ķīmijā attēloti tabulas veidā ar attēliem. Tabula aptver laika posmu no 19. gs. 2. puses līdz mūsdienām. Atsevišķi izdalīta 19. gs. 2. puse, bet 20. gs. ir sadalīts četros posmos. Līdzās svarīgākajiem ķīmijas atklājumiem sniegta arī konspektīva informācija par attiecīgajā laika posmā veiktajiem atklājumiem fizikā, bioloģijā un matemātikā, tādejādi nodrošinot starppriekšmetu saikni. Materiālā atrodama informācija par dažādu zinātnieku pētījumu nozīmi ķīmijas attīstībā, un tā palīdz izprast dažādu atklājumu ietekmi uz ķīmijas zinātnes attīstību kopumā.